ស៊ីឡាំង Vitocell 140-E

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់មានតំណទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា ស៊ីឡាំងចំណុះ៖ 400, 600, 750 និង 950 លីត្រ

ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ
កំហាតកម្តៅទាប
ស្ថានីយបូមសម្រាប់សៀគ្វីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា
ទូទឹកសាប Vitotrans 353

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 140-E។

ទាក់ទងមកយើង
ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ

សក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា បូមកម្តៅ និងឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹង

កំហាតកម្តៅទាប

កាត់តាមអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ស្ថានីយបូមសម្រាប់សៀគ្វីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា

សម្រាប់ការភ្ជាប់ងាយស្រួលនៅពីលើស៊ីឡាំង ធ្វើជាគ្រឿងបន្ថែម (រាប់ទាំងការដឹកជញ្ជូនបទដ្ឋានក្នុងចំណុះ 400 លីត្រ)

ទូទឹកសាប Vitotrans 353

សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅអនាម័យ DHW ស្របទៅតាមគោលការណ៍កម្តៅទឹករហ័ស

សក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅច្រើន

តាមរយៈតំណលំហូរនិងចម្រាល់ជាច្រើន បូកទាំងតំណបន្ថែមសម្រាប់ចំណុចវាស់ស្ទង់ផ្សេងៗ

គេក៏អាចដំឡើង Vitotrans 353 ពីលើស៊ីឡាំងផងដែរ

មានជាគ្រឿងបន្ថែម

Vitocell 140-E៖ ស៊ីឡាំងមានកំណល់អាចផ្គុំផ្សំបានចម្រុះមុខងារ

សម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅដោយផ្គុំគ្នានឹង ប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា បូមកម្តៅ និង ឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹង។ មានប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា។ ស៊ីឡាំង​ Version to DIN 4753។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ SEIA៖ 140 លីត្រ
  • ប្រភេទ SEIC៖ 600, 750 និង 950 លីត្រ
មុខកាត់ផលិតផល​ Vitocell 140-E ប្រភេទ SEIC (750 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង