ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-V

ស៊ីឡាំង DHW

ស៊ីឡាំង DHW Vitocell 100-H បំពេញបានតាមរាល់តម្រូវការប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW បែបសន្សំសំចៃនិងងាយស្រួល។

ចំណុះស៊ីឡាំង៖ 160 to 950 លីត្រ
ស៊ីឡាំងដែកថែប DHW ស្រោបវេរនី Ceraprotect
កំហាតកម្តៅទាប
ភាពងាយស្រួល DHW កម្រិតខ្ពស់

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-V។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ

ដែកថែបស្រោបវែរនី Ceraprotect

ការការពារកាតូតបន្ថែមតាមអាណូតម៉ាញេស្យូម

មានភ្ជាប់គ្រឿងបន្ថែមអាណូត Impressed current

អ៊ីសូឡង់កម្តៅដោះដាក់បាន

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួលនៃ Vitocell 100-V ប្រភេទ CVA/CVAA ចំណុះចាប់ពី 500 លីត្រ

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹកតាមសំណើ

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹកអាចត្រូវបន្ថែមជូនតាមសំណើ (ត្រឹម 2 គ្រឿងសម្រាប់ប្រភេទ CVWA)

មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite

ចំណុះដល់ 500 លីត្រមានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite (ដូចគ្នានឹង Vitocell 100-W)

Vitocell 100-V៖ ស៊ីឡាំង DHW សម្រាប់ភាពងាយស្រួលកម្រិតខ្ពស់

ស៊ីឡាំង DHW Vitocell 100-V ស្រោបវេរនី Ceraprotect បំពេញបានតាមរាល់តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW បែបសន្សំសំចៃ ងាយស្រួល ហើយឈានមុខគេក្នុងចំណោមស៊ីឡាំង DHW ទាំងឡាយដែលស្រោបវេរនី។ ការស្រោបវេរនី Ceraprotect ធ្វើឲ្យស៊ីឡាំង DHW មានសុវត្ថិភាពនិងការការពារយូរអង្វែងប្រឆាំងនឹងច្រែះ។

Vitocell 100-V មានស៊ីឡាំងដែកថែបការពារច្រែះមួយ ដែលស្រោបវេរនី Ceraprotect។ អ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់វាសំដៅដល់កំហាតកម្តៅកម្រិតទាបគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ សម្រាប់ម៉ូដែលប្រភេទ CVAB-A ចំណុះ 160/200 លីត្រ បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្តៅផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពការពារបែបនេះ។

ការកម្តៅស្មើល្អ រហ័សកាត់ប៊ូប៊ីនប្រយោលធំធានាបានកម្រិតខ្ពស់នៃភាពងាយស្រួល DHW គ្រប់ពេលវេលា។ សម្រាប់តម្រូវការ DHW កាន់តែខ្ពស់ គេអាចផ្គុំ Vitocell 100-V ប្រភេទ CVA/CVAA/CVAB-A ច្រើនបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាឃ្លាំងស៊ីឡាំង។ ប្រសិនចាំបាច់ គេអាចរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡាក្នង Vitocell 100-V ប្រភេទ CVWA តាមឈុតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកម្តៅខាងក្រៅ (គ្រឿងបន្ថែម ចំណុះចាប់ពី 390 លីត្រ)។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
 • ប្រភេទ CVAA: 160, 200, 750 និង 950   លីត្រ
 • ប្រភេទ CVAB-A: 160 និង 200   លីត្រ
 • ប្រភេទ CVAB: 300   លីត្រ
 • ប្រភេទ CVA: 500   លីត្រ
 • ប្រភេទ CVWB: 300   លីត្រ
 • ប្រភេទ CVWA: 390 និង 500   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
 • ប្រភេទ CVAA: B
 • ប្រភេទ CVAB-A: A
 • ប្រភេទ CVAB: B
 • ប្រភេទ CVA: B
 • ប្រភេទ CVWB: B
 • ប្រភេទ CVWA: B
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-V ប្រភេទ CVAB-A (160/200 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង