ស៊ីឡាំងផ្គុំ Vitocell 340-M

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ ដែលមានប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW ស៊ីឡាំងចំណុះ៖ 400, 750 និង 950 លីត្រ។

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់
តម្រូវការបរិវេណនិងកម្លាំងពលកម្មដំឡើងទាប
ការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាអស់លទ្ធភាព
ប៊ូប៊ីនប្រយោលដែកអ៊ីណុកអង្កាញ់សម្រាប់ DHW

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 340-M។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់ និងស៊ីឡាំង DHW

ផ្គុំផ្សំគ្នាក្នុងឧបករណ៍អគ្គិសនីតែមួយ

តម្រូវការបរិវេណនិងកម្លាំងពលកម្មដំឡើងទាប

ស៊ីឡាំង DHW និងស៊ីឡាំងមានកំណល់រួមបញ្ចូលតែមួយ

ប៊ូប៊ីនប្រយោលអង្កាញ់ដែកអ៊ីណុកមានសំលោហៈខ្ពស់សម្រាប់ DHW

រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងស៊ីឡាំង ស្រួលបត់បែន និងគ្មានភាពស្មុគស្មាញ

ការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាអស់លទ្ធភាព

តាមរយៈការបញ្ចុះកម្តៅដោយផ្ចិតផ្ចង់នៅផ្នែកខាងក្រោមកាត់តាមផ្ទៃប៊ូប៊ីនប្រយោលធំនៃទុយោ DHW អង្កាញ់

ឈុតតំណភ្ជាប់ជាមួយ Solar-Divicon

មានជាគ្រឿងបន្ថែមសម្រាបការដំឡើងពីលើ Vitocell

ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល៖ B

សម្រាប់ប្រភេទ SVKA 400 លីត្រ

Vitocell 340-M ស៊ីឡាំងមានកំណល់សម្រាប់កម្តៅទឹកនិងប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW

Vitocell 340-M ជាស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ ដែលមានប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW ប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងរូមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា និង Solar-Divicon តាមជម្រើស។ វាគឺប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅដែលមានម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅច្រើនគ្រឿង។ សក្តិសមជាពិសេសដោយផ្គុំគ្នានឹង ប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា Viessmann សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ DHW និងបម្រុងកម្តៅកណ្តាល។

ដោយសារតំណភ្ជាប់ដ៏ច្រើននៅកម្ពស់ផ្សេងៗពីគ្នា ការប្រើប្រាស់នៃ ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅប្រភេទផ្សេងពីគ្នា ឧទាហរណ៍ដូចជា ឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹងអាចដំណើរការទៅបាន។ ស្រទាប់នីយកម្មសីតុណ្ហភាពនៅតែមិនរងផលប៉ះពាល់។

ម៉ូដែលច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការច្រើនយ៉ាង

ប្រភេទច្រើននៃស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ Vitocell 340-M និងVitocell 360-Mសក្តិសមសម្រាប់ការពង្រីកប្រព័ន្ធកម្តៅមានស្រាប់៖

  • Vitocell 340-M ប្រភេទ SVKA៖ ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ដែលមានប្រព័ន្ធកម្តៅរួមបញ្ចូលគ្នា DHW
  • Vitocell 340-M ប្រភេទ SVKC៖ ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ដែលមានប្រព័ន្ធកម្តៅរួមបញ្ចូលគ្នា DHW ប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា និង Solar-Divicon តាមជម្រើស។
  • Vitocell 360-M ប្រភេទ SVSB៖ ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅច្រើនម៉ូដមានកំណល់ មានប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម ប្រព័ន្ធកម្តៅរួមបញ្ចូលគ្នា DHW ប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា និង Solar-Divicon តាមជម្រើស។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ SVKA៖ 400 លីត្រ
  • ប្រភេទ SVKC៖ 750 និង 950 លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ SVKA៖ B
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 340-M ប្រភេទ SVKC (750 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង