ស៊ីឡាំង Vitocell 160-E

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

ស៊ីឡាំងសម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅ មានប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម ស៊ីឡាំងចំណុះ៖ 750 និង 950 លីត្រ

ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ
ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម
ស្ថានីយបូមសម្រាប់សៀគ្វីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា
ទូទឹកសាប Vitotrans 353

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 160-E។

ទាក់ទងមកយើង
ចម្រុះមុខងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ

សក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា បូមកម្តៅ និងឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹង

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម

ធានាថាមានទឹកក្តៅប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលា

កំហាតកម្តៅទាប

កាត់តាមអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ស្ថានីយបូមសម្រាប់សៀគ្វីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា

សម្រាប់ភ្ជាប់ជញ្ជាំងដោយងាយស្រួលពីលើស៊ីឡាំង ធ្វើជាគ្រឿងបន្ថែម

ទូទឹកសាប Vitotrans 353

សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅអនាម័យ DHW ស្របទៅតាមគោលការណ៍កម្តៅទឹករហ័ស

សក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅច្រើន

តាមរយៈតំណលំហូរនិងចម្រាល់ជាច្រើន បូកទាំងតំណបន្ថែមសម្រាប់ចំណុចវាស់ស្ទង់ផ្សេងៗ

គេក៏អាចដំឡើង Vitotrans 353 ពីលើស៊ីឡាំងផងដែរ

មានជាគ្រឿងបន្ថែម

Vitocell 160-E៖ ស៊ីឡាំងមានកំណល់សម្រាប់កម្តៅទឹក

សម្រាប់ស្តុកទឹកដោយផ្គុំនឹងប្រព័ន្ធកម្តៅថាមពលសូឡា បូមកម្តៅ និងឡចំហាយប្រេងឥន្ធនៈរឹង។ មានប៊ូប៊ីនប្រយោលខាងក្នុងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា និងប្រព័ន្ធស្រទាប់នីយកម្ម។ ស៊ីឡាំង​ Version to DIN 4753។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ SESB៖ 750 និង 950 លីត្រ
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 160-E ប្រភេទ SESB (750 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង