ព័ត៌មានអំពពីក្រុមហ៊ុន និងព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់

អ្នកបោះផ្សាយ
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

ទូរសព្ទ៖ +49 6452 70-0
ទូរសារ៖ +49 6452 70-2780
អ៊ីមែល៖ info@viessmann.com

នាយកប្រតិបត្តិ: Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Dr. Markus Klausner
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល:  Faiz Afzal, Lisa Anne Bongiovi, Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Christian Schwabe
តុលាការចុះបញ្ជី: AG Marburg (Lahn) – HRB 7562 – USt-IdNr.: DE 294 946 574

គេហទំព័រ Viessmann ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈការថែទាំល្អបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Viessmann មិនអាចធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងសុក្រិតនៃព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះបានឡើយ។ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ លុះត្រាតែបង្កឡើងដោយចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុងលើផ្នែករបស់ Viessmann។

Viessmann រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លឹមសារនៃគេហទំព័ររបស់ខ្លួន នៅពេលណាក៏បាន តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

វេបសាយរបស់ Viessmann មានផ្ទុកនូវបញ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងទៀត។ Viessmann មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រការពារទិន្នន័យ ឬមាតិកានៃវេបសាយទាំងនេះឡើយ។

ព័ត៌មានស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈត្តកម្មអ្នកប្រើប្រាស់

Viessmann មិនចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈត្តកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើដូច្នេះទេ។

ក្រមសីលធម៌របស់ Carrier

ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មាន / Speak Up

ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​រស់នៅ​តាម​គុណតម្លៃ​របស់​យើង វា​ជា​ការ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​សិក្សា​អំពី​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ដែល​អាច​កើត​មាន ហើយ​បញ្ឈប់​ការប្រព្រឹត្តខុសនោះ​។ អ្នកមានឱកាសគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីរាយការណ៍អំពីអាកប្បកិរិយាមិនប្រក្រតីតាមរយៈកម្មវិធីបញ្ចេញមតិអំពី Carrier និងបណ្តាញរាយការណ៍ផ្សេងទៀតរបស់យើង (តាមទូរសព្ទ អ៊ីមែល សំបុត្រ ជាដើម)។

សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះ  shutterstock.com និង  stockagency.panthermedia.net សម្រាប់ការផ្តល់រូបភាព និងក្រាហ្វិកដើម្បីបង្ហាញគេហទំព័រ។

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង