លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

គេហទំព័រនេះ រួមទាំងគេហទំព័ររងដែលអាចចូលប្រើបានតាមរយៈទំព័រដើម (ជារួមហៅថា "គេហទំព័រ") ត្រូវបានដំណើរការដោយ Carrier Global Corporation ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ​និង/ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន (ជារួមហៅថា "Carrier")។ Carrier ផ្តល់សេវាជូនអ្នក និងអង្គភាពដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យតំណាង (តទៅនេះហៅថា "អ្នក" ឬ "របស់អ្នក") គេហទំព័រនេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូល​ដំណើរការ​លើ​បណ្ដាញសម្រាប់ព័ត៌មានអំពី Carrier ព្រមទាំងផលិតផល សេវាកម្ម និងឱកាសរបស់ខ្លួន។ លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទេ កុំប្រើគេហទំព័រនេះ។

1.  អាជ្ញាបណ្ណមានកំណត់

អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលមានចែងនៅទីនេះ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ Carrier ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិមិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន ផ្ទាល់ខ្លួន មានកំណត់ក្នុងការចូលប្រើ ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញគេហទំព័រនេះ និងសម្ភារៈចូលរួម និង/ឬដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលិតផល សេវាកម្ម និងឱកាសរបស់ Carrier។ ការអនុញ្ញាតនេះមិនមែនជាការផ្ទេរចំណងជើងទៅកាន់គេហទំព័រ និងសម្ភារៈដែលមាននៅទីនេះទេ ហើយត្រូវគោរពតាមការដាក់កំហិតដូចខាងក្រោម៖ (1) អ្នកត្រូវតែរក្សាទុកនៅលើច្បាប់ចម្លងទាំងអស់នៃគេហទំព័រ និងសម្ភារៈ រាល់ការរក្សាសិទ្ធិ និងការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត និង (2) អ្នកមិនអាចកែប្រែគេហទំព័រ ឬសម្ភារៈក្នុងមធ្យោបាយណាមួយ ឬផលិតឡើងវិញ ឬបង្ហាញជាសាធារណៈ អនុវត្ត ឬចែកចាយ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសម្ភារៈសម្រាប់គោលបំណងសាធារណៈណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសនៅទីនេះ។ Carrier មិនធានា ឬតំណាងថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះនឹងមិនរំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Carrier ឡើយ។

2. ការកក់សិទ្ធិ និងកម្មសិទ្ធិ

ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្មដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជីរបស់ Carrier អ្នកផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់ខ្លឹមសាររបស់ខ្លួន ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្មទាំងអស់នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។ គ្មានអ្វីនៅលើគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្ដល់ឱ្យ តាមរយៈការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ការបញ្ឈប់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ អាជ្ញាបណ្ណ ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា ឬសញ្ញាសេវាកម្មណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីម្ចាស់ លើកលែងតែមានការពណ៌នាផ្សេងនៅទីនេះ។ Carrier រក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនបានផ្ដល់ឱ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុង និងទៅកាន់គេហទំព័រ និងខ្លឹមសាររបស់ខ្លួន។

3. សេចក្ដីប្រកាស​មិនទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចនេះ" ហើយមិនគួរពឹងផ្អែកលើ ឬប្រើជាមូលដ្ឋានតែមួយគត់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដោយមិនពិគ្រោះជាមួយប្រភពព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈចម្បង កាន់តែត្រឹមត្រូវ កាន់តែពេញលេញ ឬពេលវេលាសមស្របកាន់តែច្រើន។ ទោះបីជា Carrier ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាព័ត៌មាន និងឯកសារនៅលើគេហទំព័រនេះឱ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងមានបច្ចុប្បន្នភាពក៏ដោយ Carrier មិនធ្វើតំណាង ឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ ឬខ្លឹមសាររបស់ខ្លួនឡើយ។ ការពឹងផ្អែកណាមួយលើសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។ គេហទំព័រនេះអាចមានព័ត៌មានប្រវត្តិមួយចំនួន។ ព័ត៌មានប្រវត្តិមិនចាំបាច់ជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែឯកសារយោងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

4. ការផ្លាស់ប្តូរ

Carrier អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះម្ដងម្កាល។ ការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប្រតិសកម្មនោះទេ ហើយកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ដែលនឹងតែងតែស្ថិតនៅលើគេហទំព័រ នឹងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់ Carrier ជាមួយអ្នក។ Carrier នឹងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការកែប្រែសម្ភារៈ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការជូនដំណឹងអំពីសេវាកម្មដែលបានបង្ហោះទៅកាន់គេហទំព័រ។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ចាត់ទុកថាអ្នកយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែបែបនេះ។ អ្នកគួរតែចូលមើលទំព័រនេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន។

5. ការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

ពេលចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកមិនអាច៖

 1. ប្រើឧបករណ៍ កម្មវិធី ក្បួន ឬវិធីសាស្រ្តណាមួយ ឬដំណើរការផ្ទាល់ដៃស្រដៀងគ្នា ឬសមមូល ដើម្បីចូលប្រើ ទទួលបាន ចម្លង ឬត្រួតពិនិត្យផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយ ឬតាមរបៀបណាក៏ដោយ ផលិតឡើងវិញ ឬគេចវេសពីរចនាសម្ព័ន្ធរុករក ឬការបង្ហាញនៃគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយ ដើម្បីទទួលបាន ឬព្យាយាមដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ឯកសារ ឬព័ត៌មានតាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយដែលមិនមានគោលបំណងអាចប្រើបានតាមរយៈគេហទំព័រ
 2. ព្យាយាមទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំពោះផ្នែក ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេរបស់ Carrier ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ដោយការលួចចូល "ការជីករ៉ែ" ពាក្យសម្ងាត់ ឬមធ្យោបាយខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត
 3. អង្កេត ស្កេន ឬធ្វើតេស្តភាពងាយរងគ្រោះនៃគេហទំព័រ ឬបណ្តាញណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬបំពានវិធានការសុវត្ថិភាព ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើគេហទំព័រ ឬបណ្តាញណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ
 4. រកមើលបញ្ច្រាស តាមដាន ឬស្វែងរកតាមដានព័ត៌មានណាមួយនៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬអតិថិជនផ្សេងទៀតនៃ Carrier រួមទាំងគណនី Carrier ណាមួយដែលមិនមែនជារបស់អ្នក ទៅកាន់ប្រភពរបស់វា ឬកេងប្រវ័ញ្ចគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មណាមួយ ឬព័ត៌មានដែលអាចរកបាន ឬផ្តល់ជូនដោយ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ តាមមធ្យោបាយណាមួយដែលគោលបំណងគឺដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយ​ រួមមានជាអាទិ៍ អត្តសញ្ញាណ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចដែលបានផ្តល់ដោយគេហទំព័រ។ អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកនឹងមិនចាត់វិធានការណាមួយដែលដាក់បន្ទុកធំមិនសមហេតុផល ឬមិនសមាមាត្រលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់ Carrier ឬប្រព័ន្ធឬបណ្តាញណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬ Carrier
 5. ប្រើឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬទម្លាប់ណាមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែក ឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកជាមួយដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រ ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រ ឬជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ
 6. ក្លែងផ្នែកក្បាល ឬបំភ្លៃព័ត៌មានសម្គាល់ ដើម្បីក្លែងបន្លំប្រភពដើមនៃសារ ឬការបញ្ជូនណាមួយដែលអ្នកផ្ញើទៅកាន់ Carrier នៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ
 7. ធ្វើពុតថាអ្នកជា ឬថាអ្នកតំណាងឱ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬក្លែងបន្លំជាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយផ្សេងទៀត
 8. ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយសម្រាប់គោលបំណងដែលមិនស្របច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬដើម្បីស្នើសុំការអនុវត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលរំលោភសិទ្ធិរបស់ Carrier ឬអ្នកផ្សេងទៀត
 9. ប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងគ្មានការអនុញ្ញាត រួមទាំងការធ្វើទីផ្សារ
 10. ប្រើហាតវែរ ឬកម្មវិធីណាមួយដែលមានបំណងបំផ្លាញ ឬជ្រៀតជ្រែក ឬប៉ុនប៉ងជាមួយនឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រ ឬដើម្បីបង្អាក់​​ប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីគេហទំព័រដោយលួចលាក់
 11. រំខាន ឬព្យាយាមរំខាន ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រតាមមធ្យោបាយណាមួយ។

Carrier រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ ឬបញ្ចប់ការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគ្រប់ពេល ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ ការបញ្ចប់ការចូលប្រើ ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនឹងមិនបោះបង់ ឬប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ ឬការបន្ធូរបន្ថយណាមួយផ្សេងទៀតដែល Carrier អាចមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ ឬដោយសមធម៌។

6. ការដាក់បញ្ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នកទទួលស្គាល់ថា អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ភារៈណាមួយ អ្នកអាចដាក់បញ្ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ រួមទាំងភាពស្របច្បាប់ ភាពជឿជាក់ ភាពសមស្រប ប្រភពដើម និងការរក្សាសិទ្ធិនៃសម្ភារៈទាំងនោះ។ អ្នក​មិន​អាច​បង្ហោះ ចែកចាយ ឬ​ផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ​ណា​មួយ​​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​នេះដែល​៖

 1. ជាការសម្ងាត់ មានកម្មសិទ្ធិ មិនពិត ក្លែងបន្លំ ប្រមាថ បរិហារកេរ្តិ៍ អាសគ្រាម ការគំរាមកំហែង ការឈ្លានពាននៃសិទ្ធិឯកជនភាព ឬការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការរំលោភបំពាន ខុសច្បាប់ ឬ​​អាចជំទាស់បាន
 2. អាចបង្កើត ឬលើកទឹកចិត្តឱ្យមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីណាមួយ ឬអាចបណ្តាលឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវ ឬបំពានច្បាប់ណាមួយ ឬ
 3. អាចមានមេរោគកម្មវិធី យុទ្ធនាការនយោបាយ សំបុត្រដែលផ្ញើទៅមនុស្សច្រើននាក់ ការផ្ញើសារទ្រង់ទ្រាយធំ ឬទម្រង់នៃ "សារឥតបានការ" ណាមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនសម្ភារៈ ហើយលុះត្រាតែយើងបង្ហាញបើមិនដូច្នេះទេ នោះអ្នកផ្តល់ឱ្យ Carrier នូវសិទ្ធិមិនដាក់កំហិត មិនផ្តាច់មុខ គ្មានសួយសារ អចិន្ត្រៃយ៍ មិនអាចកែប្រែ និងសិទ្ធិបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលអាចប្រើ ផលិតឡើងវិញ កែប្រែ កែសម្រួល បោះពុម្ពផ្សាយ បកប្រែ បង្កើតស្នាដៃចម្លងពី ចែកចាយ និងបង្ហាញសម្ភារៈបែបនេះទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា Carrier មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គំនិត គោលគំនិត ឬចំណេះដឹងណាមួយដែលអ្នក ឬបុគ្គលដែល​ធ្វើសកម្មភាព​តាង​នាម​ឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យ Carrier។ អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ Carrier ក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែលអ្នកដាក់បញ្ជូនទាក់ទងនឹងសម្ភារៈបែបនេះ ប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើស។

លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអាចមាននៅលើគេហទំព័រនេះតម្រូវឱ្យមានការចុះឈ្មោះ និង/ឬការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការលើកឡើងដែលបានធ្វើឡើង និងសកម្មភាព ឬការខកខានដែលកើតឡើង តាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានហេតុផលណាមួយដែលជឿជាក់ថា ឬដឹងអំពីការបាត់បង់ ការលួច ឬការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត សូមជូនដំណឹងដល់ Carrier ភ្លាមៗ។

7. តំណទំព័រ និងគេហទំព័រភាគីទីបី

តំណគេហទំព័រមួយចំនួនដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនេះនឹងបើកដំណើរការគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Carrier។ Carrier ផ្តល់តំណខាងក្រៅទាំងនេះដើម្បីតែភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយការផ្តល់តំណណាមួយនោះមិនមែនជាការយល់ព្រមដោយ Carrier នៃគេហទំព័រនោះ ឬខ្លឹមសារ ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាន ឬផ្តល់ជូននៅក្នុងនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ Carrier មិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពផ្តល់ជូន ឬខ្លឹមសារ រួមទាំងតំណរងដែលបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័រទាំងនោះ។

នៅពេលចុះឈ្មោះ បញ្ជាទិញ ឬទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មពីភាគីណាមួយដែលតំណគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះ អ្នកនឹងធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយភាគីទីបីនោះ។ ក្នុង​ករណី​ទាំងនេះ អ្នក​គួរ​ពិនិត្យ​មើល និង​យល់​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ដោយ​ភាគី​ទី​បី គោលការណ៍​ឯកជនភាព និង​គោលការណ៍​ខូគី មុន​ពេល​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ បញ្ជាទិញ ឬ​ទិញ។ លើកលែងតែវិសាលភាពដែលបានបញ្ជាក់ជាពិសេសនៅទីនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ជាក់ដោយ Carrier នៅទីនេះនឹងមិនអនុវត្តនៅក្នុងករណីទាំងនោះទេ។ Carrier ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលចែករំលែកការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាពរបស់ Carrier។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Carrier មិនអាច និងមិនគ្រប់គ្រងវិធីដែលភាគីទាំងនេះប្រើប្រាស់ ឬប្រមូលព័ត៌មាន ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានឡើយ។

8. សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ​លើការធានា និងដែនកំណត់​នៃការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន Carrier មិនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការធានាគ្រប់ប្រភេទ ទោះជាបង្ហាញ ឬដោយបង្កប់ន័យ រួមមានជាអាទិ៍​ការធានាដោយបង្កប់ន័យនៃលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងភាពស័ក្តិសមសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ និងការធានាណាមួយដែលសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រគឺពេញលេញ ត្រឹមត្រូវ សុក្រិត មានប្រយោជន៍ គួរឱ្យទុកចិត្ត ឬគ្មានការបំពាន ក៏ដូចជាការធានាដែលបង្កប់ពីដំណើរការនៃការអនុវត្ត ឬដំណើរការនៃការដោះស្រាយ ដែលការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនឹងមិនមានការរំខាន ឬគ្មានកំហុស គេហទំព័រនឹងមានសុវត្ថិភាព គេហទំព័រ ឬម៉ាស៊ីនមេដែលធ្វើឱ្យគេហទំព័រអាចប្រើបាននឹងគ្មានមេរោគ ឬព័ត៌មាននោះនៅលើគេហទំព័រនឹងពេញលេញ ត្រឹមត្រូវ ឬទាន់ពេលវេលា។

ប្រសិនបើអ្នកទាញយកសម្ភារៈណាមួយពីគេហទំព័រនេះ អ្នកធ្វើដូច្នេះតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នក និងមានការទទួលខុសត្រូវ​​ដោយខ្លួនឯង។ អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ ដែលបណ្តាលមកពីការទាញយកសម្ភារៈបែបនេះ។

អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នក​ទទួល​ស្គាល់​និង​យល់ព្រម​ថា ​រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ផ្ញើ​ឬ​ទទួល​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​អាច​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព​ ហើយ​អាច​ត្រូវ​បានបង្អាក់​ដោយ​ភាគី​ដែល​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ហើយគេហទំព័រនោះមានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយមិនគិតថ្លៃ។ ដោយការទទួលស្គាល់បែបនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន ទាំង Carrier ឬក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់ខ្លឹមសារភាគីទីបី នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលណាមួយ (រួមមានជាអាទិ៍ការមិនដំណើរការ មេរោគកុំព្យូទ័រ ការខូចឯកសារ បណ្តាញទំនាក់ទំនងមិនដំណើរការ ការដាច់បណ្តាញ ឬប្រព័ន្ធ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក ឬការលួច ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការផ្លាស់ប្តូរ ការបាត់បង់ ឬការប្រើប្រាស់កំណត់ត្រា ឬទិន្នន័យណាមួយ) ជាទណ្ឌកម្ម គំរូ ចៃដន្យ ពិសេស ផលវិបាក ឬផ្សេងទៀត ការខូចខាតដែលកើតចេញពី ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬគេហទំព័រណាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកចូលប្រើតាមរយៈតំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះ ឬពីសកម្មភាពណាមួយដែល Carrier ទទួលយក ឬបរាជ័យក្នុងការទទួលយកជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងដែលអ្នកផ្ញើទៅ Carrier ឬការពន្យារពេល ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសម្រាប់ព័ត៌មាន ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង ឬទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ ការដកចេញ ឬលុបសម្ភារៈណាមួយដែលបានដាក់បញ្ជូន ឬបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬក៏កើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទោះជាផ្អែកលើកិច្ចសន្យា ព្យសនកម្ម ទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដោយ ឬទោះបីជា Carrier ឬក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ណាមួយរបស់ខ្លួនត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតក៏ដោយ។

9. សំណងនៃការខូចខាត

អ្នកយល់ព្រមធ្វើការផ្តល់សងសំណង និងមិនឱ្យ Carrier និងមន្ត្រី នាយក ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និយោជិត ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ ភ្នាក់ងារ អាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្ត និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន ទទួលរង​ការ​ខូចខាតបណ្ដាលមកពីការទាមទារ ការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ ការអះអាង ឬការចំណាយ (រួមទាំងថ្លៃមេធាវី) ដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹង Carrier ដោយភាគីទីបីណាមួយដោយសារតែ ឬកើតឡើងចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក និងខ្លឹមសារដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងការបំពានលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកបណ្តាលឱ្យមានការរំខានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធបញ្ជូនគេហទំព័រទៅកាន់អ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀត អ្នកយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ ការចំណាយ ការខូចខាត និងការចំណាយផ្សេងៗ រួមទាំងថ្លៃមេធាវីដែលសមហេតុផល និងថ្លៃចំណាយរបស់តុលាការ ដែលកើតឡើង ឬជាលទ្ធផលនៃការរំខាននោះ។ ដោយរ៉ាប់រងការចំណាយខ្លួនឯង Carrier រក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការការពារ និងការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខលើបញ្ហាណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការទូទាត់សំណងរបស់អ្នក ហើយក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកយល់ព្រមសហការជាមួយ Carrier ក្នុងការការពារបញ្ហានោះ។

10. ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងដោយ Carrier នៅរដ្ឋផ្លរីដា សហរដ្ឋអាមេរិក។ Carrier មិនធ្វើការអះអាងថា សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះសមស្រប ឬមានផ្តល់ជូនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទីតាំងផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ និងការចូលប្រើគេហទំព័រនេះពីទឹកដីដែលខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះគឺជាខ្លឹមសារខុសច្បាប់ត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រនេះពីទីតាំងនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកទាំងអស់។ ច្បាប់នៃរដ្ឋផ្លរីដានឹងគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ដោយមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការស្ទួនណាមួយនៃគោលការណ៍ច្បាប់ ឬវិធានឡើយ។

  

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង