ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

តើអ្នកមានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann ឬទេ? សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរនឹងទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើទម្រង់ខាងក្រោម ហើយយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សំណួររបស់អ្នក

យើងនឹងប្រើនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ខ្ញុំព្រមព្រៀងចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ខ្ញុំព្រមព្រៀងឱ្យ Viessmann Singapore Pte Ltd ទាក់ទងមកខ្ញុំតាមអ៊ីមែលនិង/ឬទូរសព្ទ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំ។

បញ្ហា

បច្ចុប្បន្ន យើងមិនអាចដំណើរការការដាក់បញ្ជូនរបស់អ្នកបានទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង