ស៊ីឡាំង Vitocell 120-E

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់

សម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅ និងផ្គត់ផ្គង់កម្តៅ DHW ដោយ Vitotrans 353 ដែលផ្គុំគ្នានឹងបូមកម្តៅ។ 600 និង 950 លីត្រ។

ការផ្គុំផ្សំនឹងបូមកម្តៅ
តំបន់ស៊ីឡាំងពិរ
ទូទឹកសាប Vitotrans 353
តំណភ្ជាប់ងាយស្រួលនៃម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅទីពីរ

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 120-E។

ទាក់ទងមកយើង
ការផ្គុំផ្សំនឹងបូមកម្តៅ

ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅមានកំណល់ជាទីទុកចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាព

តំបន់ស៊ីឡាំងពិរ

ទូទឹកសាប Vitotrans 353 និងសៀគ្វីកម្តៅ

ទូទឹកសាប Vitotrans 353 មានជាគ្រឿងបន្ថែម

សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅអនាម័យ DHW ស្របទៅតាមគោលការណ៍កម្តៅទឹករហ័ស

តំណភ្ជាប់រហ័សនៃម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅទីពីរ

ពង្រីកប្រព័ន្ធរបស់អ្នក

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹកតាមជម្រើស

ការផ្តល់គ្រឿងបន្ថែមតាមជម្រើសនៃឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹក (គ្រឿងបន្ថែម)

កំហាតកម្តៅទាប

កាត់តាមអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

Vitocell 120-E ស៊ីឡាំងសម្រាប់ស្តុកទឹកក្តៅ និងការកម្តៅ DHW

សម្រាប់ការស្តុកទឹកក្តៅ និងការផ្គត់ផ្គង់ការកម្តៅ DHW ដោយ Vitotrans 353ដែលផ្គុំគ្នានឹងបូមកម្តៅ។ ជាមួយឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់តំបន់ស៊ីឡាំងពីរដាច់គ្នា (តំបន់ DHW ប្រហែល 350 លីត្រ តំបន់សៀគ្វីកម្តៅប្រហែល 250 លីត្រ) ម្ជុលកម្តៅ និងឧបករណ៍ស្រទាប់នីយកម្មបន្ថែម។ ស៊ីឡាំង​ Version to DIN 4753។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

 1. ប្រព័ន្ធច្រកចូលនិងចែកចាយ
 2. បន្ទះតំណចោះប្រហោងដើម្បីផ្តាច់តំបន់ស៊ីឡាំងពីគ្នា
 3. ម្ជុលកម្តៅមាន inlet deflector
 4. Vitotrans 353
 5. ចម្រាល់ទឹកក្តៅ តំបន់ DHW (បូមកម្តៅ/ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅខាងក្រៅ)
 6. លំហូរទឹកក្តៅ តំបន់ DHW (បូមកម្តៅទៅម្ជុលកម្តៅ)
 7. លំហូរទឹកក្តៅ តំបន់ DHW (ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅខាងក្រៅ)
 8. លំហូរទឹកក្តៅ (Vitotrans 353)
 9. ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹក (គ្រឿងបន្ថែម)
 10. ចម្រាល់ទឹកក្តៅ 1 (Vitotrans 353)
 11. ចម្រាល់ទឹកក្តៅ 2 (Vitotrans 353)
 12. លំហូរទឹកក្តៅ (សៀគ្វីកម្តៅ)
 13. ចម្រាល់ទឹកក្តៅ (សៀគ្វីកម្តៅ)/រន្ធបង្ហូរចេញ
 14. ចម្រាល់ទឹកក្តៅ តំបន់សៀគ្វីកម្តៅ (បូមកម្តៅ)
 15. លំហូរទឹកក្តៅ តំបន់សៀគ្វីកម្តៅ (បូមកម្តៅ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង