ស៊ីឡាំងទឹកក្តៅតាមគេហដ្ឋាន Vitocell 100-B

ស៊ីឡាំងម៉ូដទ្វេ DHW

ស៊ីឡាំងដែកថែប DHW ស្រោបវេរនី Ceraprotect ដែលមានប៊ូប៊ីនប្រយោលពីរ សមត្ថភាពផ្ទុករបស់ស៊ីឡាំង៖ 300, 400, 500, 750, 950 លីត្រ (រូបថត៖ ប្រភេទ CVB, 400/500 លីត្រ)

ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ
ការការពារកាតូតបន្ថែម
ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ងាយស្រួលនៃប្រព័ន្ធថាមពលសូឡា
មាតិកាទឹកទាំងស្រុងត្រូវបានកម្តៅ

ខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Vitocell 100-B។

ទាក់ទងមកយើង
ស៊ីឡាំងមានការពារច្រែះ

ដែកថែបស្រោបវែរនី Ceraprotect

ការការពារកាតូតបន្ថែមតាមអាណូតម៉ាញេស្យូម

មានភ្ជាប់គ្រឿងបន្ថែមអាណូត Impressed current

ប្រព័ន្ធកម្តៅម៉ូដទ្វេ DHW មានឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា

កម្តៅចេញពីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡាត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស៊ីឡាំង DHW តាមប៊ូប៊ីនប្រយោលផ្នែកខាងក្រោម។

មាតិកាទឹកទាំងស្រុងត្រូវបានកម្តៅ

ឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនប្រយោលដែលធ្លាក់ដល់បាតស៊ីឡាំង

ភាពងាយស្រួល DHW កម្រិតខ្ពស់

ដោយសារការកម្តៅស្មើល្អររហ័សតាមប៊ូប៊ីនប្រយោលធំ

ប៊ូប៊ីនប្រយោលពីរតភ្ជាប់គ្នាជាលំដាប់

សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅម៉ូដទោល DHW មានបូមកម្តៅ

កំហាតកម្តៅទាប

ដោយសារអ៊ីសូឡង់កម្តៅពហុមុខងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

អ៊ីសូឡង់កម្តៅដោះដាក់បាន

សម្រាប់ការចាត់ចែងកាន់តែងាយស្រួលនៃ Vitocell 100-B ចំណុះ 400 ឬ 500 លីត្រ

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹកតាមសំណើ

នឹងមានការផ្គត់ផ្គង់ ឬផ្តល់ជូនឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹកភ្លាមៗតាមសំណើ។

ឧបករណ៍ជ្រមុជកម្តៅទឹករួមបញ្ចូលគ្នា

សម្រាប់ Vitocell 100-W ប្រភេទ CVE ក្នុងម៉ូដែល Vitopearlwhite

មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite

ប្រភេទ CVBC មានក្នុងម៉ូដែល Vitosilver និង Vitopearlwhite (ដូចគ្នានឹង Vitocell 100-W) គ្រប់ប្រភេទផ្សេងទៀតមានតែក្នុងម៉ូដែល Vitopearlwhite ប៉ុណ្ណោះ

Vitocell 100-B – ស៊ីឡាំងដែកថែប DHW ស្រោបវេរនី Ceraprotect

មានប៊ូប៊ីនប្រយោលពីរ ដែលប៊ូប៊ីនខាងក្រោមទទួលអានុភាពកម្តៅពីឧបករណ៍ស្រូបថាមពលសូឡា រីឯប៊ូប៊ីនខាងលើប្រើសម្រាប់កម្តៅឡើងវិញដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅទៅតាមតម្រូវការ។

មុខកាត់ផលិតផល

ចំណុះស៊ីឡាំង
  • ប្រភេទ CVBC: 300   លីត្រ
  • ប្រភេទ CVE: 300   លីត្រ
  • ប្រភេទ CVB: 400 និង 500   លីត្រ
  • ប្រភេទ CVBB: 750 និង 950   លីត្រ
ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល
  • ប្រភេទ CVBC, 300 លីត្រ: B
  • ប្រភេទ CVB, 400/500 លីត្រ: B
  • ប្រភេទ CVE, 300 លីត្រ: C
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-B ប្រភេទ CVB (400 លីត្រ)
មុខកាត់ផលិតផល Vitocell 100-W ប្រភេទ CVE (300 លីត្រ)
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង