ប្រអប់បញ្ជា Vitotrol 200-E

ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ

ប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយភ្ជាប់ខ្សែស្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ។

កម្មវិធិកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់រហូតដល់បួនសៀគ្វីកម្តៅ
មុខងារភាពស្រណុកស្រួលដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាក
យថាប្រភេទនៃសីតុណ្ហភាពកំណត់
សេនស័រសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់រួមបញ្ចូលគ្នា
ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ Vitotrol 200-E

ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយមានខ្សែភ្ជាប់ Vitotrol 200-E

Vitotrol 200-E ជាប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយមានខ្សែភ្ជាប់ដែលអាចធ្វើការដំឡើងបាននៅគ្រប់បរិវេណរស់នៅ។

 • កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់សៀគ្វីកម្តៅរហូតដល់បួន ​និងស៊ីឡាំង DHW
 • ជាមួយមុខងារភាពស្រណុកស្រួលដូចជាកម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាក/កម្មវិធីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅគេហដ្ឋាន
 • យថាប្រភេទនៃសីតុណ្ហភាព DHW បានកំណត់ និងរហូតដល់តម្លៃកំណត់ 3​ សម្រាប់សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់
 • ជាមួយសេនស័រសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់រួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់តំណភ្ជាប់សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ (សម្រាប់សៀគ្វីកម្តៅមួយមានម៉ាស៊ីនលាយប៉ុណ្ណោះ)
 • ជាមួយការបង្ហាញក្រាហ្វិកមានភ្លើងពីក្រោយសម្រាប់សូចនាករនៃសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ & គុណភាពប្រតិបត្តិការ
 • Vitotrol 200-E ភ្ជាប់ជញ្ជាំងសម្រាប់តំណភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធកម្តៅ
 • ព្រីភ្លើងកម្លាំងវ៉ូលទាបបន្ថែម (ELV), ចំណតឌុយជើង 2
 • ទំនាក់ទំនងមានខ្សែភ្ជាប់តាម PlusBus
 • ខ្សែសំណបណ្តូល 2 ប្រវែងអតិបរមា 50 ម (សូម្បីនៅពេលតភ្ជាប់ពីរបីប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយក្តី)
 • ខ្សែសំណបណ្តូល 2 នៅនឹងកន្លែង មុខកាត់អប្បបរមា 0.75 មម² ប្រវែងខ្សែសរុបនៃ Plus bus 50 ម
 • តំណភ្ជាប់រហូតដល់ពីរប្រអប់បញ្ចាពីចម្ងាយ Vitotrol 200-E
 • ដាច់ខាតមិនត្រូវរាយខ្សែសំណមួយនេះភ្លាមៗនៅជាប់នឹងខ្សែ 230/400 V
 • ព្រីភ្លើងវ៉ុលទាបបន្ថែម (ELV) ដែលរួមបញ្ចូលក្នុងបទដ្ឋានដឹកជញ្ចូន

ឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង Viessmann

 • Vitodens  300-W  (ប្រភេទ B3HE & B3HF)
 • Vitodens  333-F  (ប្រភេទ B3TE & B3TF)
 • Vitodens  343-F  (ប្រភេទ B3UE & B3UF)
 • Vitodens  200-W  (ប្រភេទ B2HE & B3KE)
 • Vitodens  222-W  (ប្រភេទ B2LE)
 • Vitodens  222-F (ប្រភេទ B2TE & B2SE)
 • Vitodens  242-F (ប្រភេទ B3UE)  
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង