ប្រអប់ Vitotrol 100-E

ប្រអប់ Vitotrol 100-E

ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ

ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយប្រើគ្រឿងបញ្ជូនសារវិទ្យុថាមពលទាបរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការបញ្ជាឡចំហាយ។

ជាមួយការបង្ហាញប្រើពន្លឺ
លទ្ធភាពសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពសហ្វវែរស្វ័យប្រវត្តិ
ការបង្ហាញសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ពេលវេលា និងគុណភាពប្រតិបត្តិការ
កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ប្ឬព័ន្ធកម្តៅនិងទឹកក្តៅ

ប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយដោយវិទ្យុ Vitotrol 100-E

Vitotrol 100-E ជាប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយវិទ្យុថាមពលថ្មដែលមានសេនស័រសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់រួមបញ្ចូលគ្នា និងការបង្ហាញប្រើពន្លឺ។ វាទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដោយគ្មានខ្សែជាមួយឡចំហាយតាមរយៈវិទ្យុថាមពលទាប ហើយអាចធ្វើការដំឡើងបាននៅគ្រប់បរិវេណរស់នៅ។

 • ការបង្ហាញប្រើពន្លឺសម្រាប់បង្ហាញសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ពេលវេលា និងគុណភាពប្រតិបត្តិការ
 • សម្រាប់បញ្ជាសៀគ្វីកម្តៅមួយ និងការត្រៀមទឹកក្តៅ*
 • ការកំណត់មុនរហូតដល់ 3 ចំណុចកំណត់សម្រាប់សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ (ទាប ធម្មតា ផាសុកភាព) ក៏ដូចជាចំណុចកំណត់មួយសម្រាប់សីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅ*
 • កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ និងទឹកក្តៅ* (ជាមួយនឹងកម្មវិធីកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍)
 • តំណភ្ជាប់វិទ្យុថាមពលទាបក្រោយកូដទិន្នន័យ 2.4 GHz ទៅកាន់ឡចំហាយ
 • លទ្ធភាពសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពសហ្វវែរស្វ័យប្រវត្តិ
 • ការដំឡើងងាយស្រួលខ្លាំង៖ មិនចាំបាច់ប្រើខ្សែ
 • មាន 2 កំណែថ្មីដើម្បីគាំទ្រថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពដូចតទៅ៖
  - ការបញ្ជាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់មានបណ្តូរតាន (បំពេញបានតាម ErP កម្រិត 5)
  - ការបញ្ជាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ បើក/បិទ (បំពេញបានតាម ErP កម្រិត 4)
 • លទ្ធភាពតភ្ជាប់ច្រើន Vitotrol 100-E ក្នុងមួយដំឡើង (ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយមួយក្នុងមួយសៀគ្វីកម្តៅ)។ *

*ឆ្ងាយតាមអាចគាំប្របានដោយប្រព័ន្ធ

 • Vitotrol 100-E សម្រាប់តភ្ជាប់ជាមួយឡចំហាយ
 • ឈុតដំឡើងភ្ជាប់ជញ្ជាំង (វីស & ម្ជុលឈើ)
 • 2 x 1.5 V ថ្មពិល (ប្រភេទ AA)
 • ការណែនាំការដំឡើង
 • កាតចុចដំណើរការរួមមានលេខកូដចុចដំណើរការដើម្បីដោះសោថ្នាក់ប្រសិទ្ទភាព
 • តាមរយៈតំណភ្ជាប់វិទ្យុថាមពលទាប 2.4 GHz ជាមួយឡចំហាយ
 • សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃ Vitotrol 100-E ត្រូវណែនាំឲ្យតភ្ជាប់ឧបករណ៍កម្តៅទៅកាន់អ៊ឺនធឺណិតដើម្បីឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពសហ្វវែរអាចដាក់បញ្ចូលក្នុង Vitotrol 100-E។
 • ដើម្បីបង្កើនដែនសញ្ញាណវិទ្យុ ត្រូវប្រើតែដុំពង្រីកសេវាដូចតទៅប៉ុណ្ណោះ៖
  -   ដុំពង្រីកសេវា Viessmann ViCare​ សម្រាប់ការដំឡើងភ្ជាប់លើផ្ទៃ  
  -      ដុំពង្រីកសេវាសម្រាប់ការដំឡើងកប់

ឡចំហាយកំណកឧស្ម័នភ្ជាប់ជញ្ជាំង Viessmann

 • ឡចំហាយ Vitodens 050 W (Release 2)
 • ឡចំហាយ Vitodens 100-W
 • ឡចំហាយ Vitodens 111-W
 • ឡចំហាយ Vitodens 111-F
 • ឡចំហាយ Vitodens 141-F
តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង