ទូបញ្ជា Vitocontrol HS

ទូបញ្ជាផ្គុំ

ដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម Viessmann Vitocontrol HS ជាទូបញ្ជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកឧស្សាហកម្ម។

ការថែទាំការព្យាករណ៍មុន
ការត្រួតពិនិត្យថាមពល
អេក្រង់ប៉ះសម្រាប់ការបង្ហាញស្ថានភាព
ការរួមបញ្ចូលគ្នារហ័សតាមរយ់ៈចំណុចប្រទាក់បត់បែន
ដំណោះស្រាយបញ្ជាបត់បែនតាមតម្រូវការ

ដូចជាកម្មវិធីបញ្ជាតក្កវិជ្ជា (PLC)

ផ្នែកផ្គុំអាចជ្រើសរើសបាន

គេអាចពន្យារពេលដែនមុខងារបានគ្រប់ពេលវេលា

តំណភ្ជាប់បត់បែនតាមប្រព័ន្ធបញ្ជា ឬនិម្មិតកម្ម

តាមរយៈចំណុចប្រទាក់ឡានក្រុងប្រភេទ Ethernet ឬ Profinet

តម្រូវការត្រឹមតែអង្គបញ្ជាមួយ

សម្រាប់សមាសភាគប្រព័ន្ធនិងឡចំហាយ

ការវិភាគនិងការវាយតម្លៃលើការអាន និងការប្រើប្រាស់តម្លៃ

ផ្តល់សន្តិសុខសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុត

ព័ត៌មានអំពីម៉ូដប្រតិបត្តិការខ្ជះខ្ជាយ មិនត្រឹមត្រូវ

មានការចាប់សញ្ញាណសំណឹកទុកមុន

ការដាក់ដំណើរការរហ័ស

តាមរយៈការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយឡែក និងចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់រហ័សតាមអេក្រង់ប៉ះពណ៌

ការបង្ហាញកណ្តាលនៃស្ថានភាពប្រព័ន្ធ

និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត (ផ្អែកតាមអតិថិជន)

ចំណុចគោលសម្រាប់បច្ចេកវិជ្ជាបញ្ជានិងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម Viessmann Vitocontrol HS ជាទូបញ្ជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកឧស្សាហកម្។ ការភ្ជាប់បណ្តាញឆ្លាតវៃ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមានតម្លាភាពធានាបាននូវប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិតស្ថេរ។

ការថែទាំព្យាករណ៍មុន

តម្លៃបានវាស់វែង និងតួលេខការប្រើប្រាស់ត្រូវបានធ្វើការវិភាគ និងវាយតម្លៃដើម្បីចង្អុលបង្ហាញ និងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងរហ័សកែតម្រូវប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមត្រូវ និងអប្រសិទ្ធភាព (ការថែទាំព្យាករណ៍មុន)។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់សញ្ញាណសំណឹកអាចកើតមានបានលឿនជាមុន។

ក្រៅពីការថែទាំព្យាករណ៍មុន Vitocontrol HS ផ្តល់តម្លាភាពខ្ជាប់ខ្ជួននៃទិន្នន័យថាមពលនិងភ្លើងចេញពីចំណុចតំណបណ្តាញទៅប្រព័ន្ធចំហាយទឹកតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យថាមពល។ Viessmann ពិតជាបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាផ្លូវការសម្រាប់ការកែលម្អខ្ជាប់ខ្ជួននៃតុល្យភាពថាមពលក្នុងផលិតកម្ម ស្របតាម EN ISO 50001។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រព័ន្ធបានគ្រប់ពេលលើអេក្រង់ដើម។ ព័ត៌មានប្រព័ន្ធជាក់លាក់អាចបង្ហាញជូនបានគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកវាជ្រើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

Viessmann ក៏គាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញតាមសំណើផងដែរ តាមរយៈមុខងារការថែទាំពីចម្ងាយ សេវាពីចម្ងាយ និងជំនួយតាមទូរសព្ទ។

ស្ថានភាពនៃសមាសភាគនីមួយៗក្នងប្រព័ន្ធទាំងមូលអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាននៅកម្រិតផ្សេងគ្នា ដោយការប៉ះថើរៗលើអេក្រង់ប៉ះ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគុណភាពប្រតិបត្តិការ សីតុណ្ហភាព ឬទិន្នផលបច្ចុប្បន្នមានបង្ហាញជូន។ កម្រិតមីនុយការពារដោយពាក្យសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ។

ដំណោះស្រាយបញ្ជាបត់បែនតាមតម្រូវការមាននៅទូទាំងផ្នែកផ្គុំបានជ្រើស។ ដំណើរការមុខងារនៃប្រព័ន្ធបញ្ជា PLC ក៏អាចធ្វើការពន្យារពេលជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់ពេលវេលាបានផងដែរ។

ដោយសារចំនួនច្រើននៃអង្គចំណុចប្រទាក់ដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ទើបទូបញ្ជា Vitocontrol HS អាចត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុង ឬតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល ឬអគារមានស្រាប់។

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង