FAQ អំពីកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare
© 35mmf2/Shutterstock.com

តើកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare ដំណើរការដូចម្តេច? តើវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីបានខ្លះ ហើយវាមានមុខងារអ្វីខ្លះ? តើខ្ញុំដំឡើងកម្មវិធីទូរសព្ទរបៀបណាទើបត្រឹមត្រូវ? អ្នកអាចស្វែងរកចម្លើយខាងក្រោម រួមនឹងព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ស្តីពីសំណួរសួរញឹកញាប់បំផុតអំពីកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare។

ភាពចុះសម្រុងគ្នា

បញ្ជីពេញលេញនៃប្រព័ន្ធកម្តៅត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរប្រភេទ ដោយផ្អែកលថាតើប្រព័ន្ធមួយមានដុំ WiFi បំពាក់ក្នុងឬមិនមាន។ ឧបករណ៍ Viessmann ថ្មីៗដែលមាន WLAN លើឈីព (ហៅថាប្រព័ន្ធ "One Base") អាចភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេពពក Viessmann និងអាចធ្វើការបញ្ជាបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare។ ឧបករណ៍ចាស់ៗត្រូវការច្រកចេញអ៊ីនធឺណិត Viessmann Vitoconnect។ សូមទាក់ទងវិស្វករផ្នែកកម្តៅរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ។

បន្តទៅនេះគឹជាបញ្ជីមួយនៃប្រព័ន្ធកម្តៅជំនាន់ចាស់ដែលត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ ViCare ដែលផ្គុំជាមួយ Viessmann Vitoconnect OPTO2៖

Vitocal

 • Vitocal 200-S, ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 222 ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B
 • Vitocal 222-G ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitocal 222-S ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitocal 242-G ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 242-S ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitocal 333 ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B
 • Vitocal 333-G ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitocal 343-G ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B, WO1C
 • Vitocal 3xx-A ប្រភេទ៖ WO1A, WO1B
 • Vitocal xxx-A ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitocal xxx-G ប្រភេទ៖ WO1C

Vitocrossal

 • Vitocrossal 300 ប្រភេទ៖ HO1A, KW6B
 • Vitocrossal 300 ម៉ូដែល៖ CU3A ប្រភេទ៖ KW6B

Vitodens

 • Vitodens 200 ប្រភេទ៖ HO1B, HO2B, HO2C
 • Vitodens 200-W ប្រភេទ៖ HO1, HO1A, HO1B
 • Vitodens 222-F ប្រភេទ៖ HO1A, HO1B
 • Vitodens 242-F ប្រភេទ៖ HO1A, HO1B
 • Vitodens 2xx-F ម៉ូដែល៖ B2HA, B2KA, B2LA, B2TA, B2SA ប្រភេទ៖ HO1B
 • Vitodens 2xx-W ម៉ូដែល៖ B2HA, B2KA, B2LA, B2TA, B2SA ប្រភេទ៖ HO1B
 • Vitodens 300-W ប្រភេទ៖ HO1, HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C
 • Vitodens 333-F ប្រភេទ៖ HO1, HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C
 • Vitodens 343-F ប្រភេទ៖ HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, HO2C

Vitola

 • Vitola 100 ប្រភេទ៖ KW1, KW2
 • Vitola 200 ប្រភេទ៖ KO1B

Vitoladens

 • Vitoladens 300-C ប្រភេទ៖ HO1A, HO1B, KW6B
 • Vitoladens 300-T ប្រភេទ៖ KO1B
 • Vitoladens 300-W ប្រភេទ៖ HO1, HO1B
 • Vitoladens 333-F ប្រភេទ៖ HO1A, HO1B

Vitoligno

 • Vitoligno 200-S Ecotronic v2.03+
 • Vitoligno 250-F Ecotronic v2.00+
 • Vitoligno 250-S Ecotronic v2.00+
 • Vitoligno 300-C Ecotronic v2.12+
 • Vitoligno 300-H Ecotronic
 • Vitoligno 300-S Ecotronic v2.04+
 • Vitoligno 300-P ប្រភេទ៖ F01

Vitorondens

 • Vitorondens 200-T ប្រភេទ៖ KO2B
 • Vitorondens 222-F ប្រភេទ៖ KO2B

ផ្សេងទៀត

 • Vitocaldens 222-F ប្រភេទ៖ WO1C
 • Vitogas 200-F ប្រភេទ៖ KO1B, KO2B
 • Vitopend 200-W ប្រភេទ៖ HO1, HO1A, HO1B
 • Vitoplus 300 ប្រភេទ៖ HO1
 • Vitosolar 300-F ប្រភេទ៖ HO1C
 • Vitosorp 200-F

ការដំឡើង និងការចុះឈ្មោះ

អនុវត្តតាមជំហានផ្សេងៗខាងក្រោមដើម្បីតភ្ជាបប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann ទៅកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare៖

 1. ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare (iOS ឬ Android).
 2. អនុវត្តតាមការណែនាំនៅក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare។

ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់មួយក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទខាងក្រោមរាយមុខ " បង្កើតគណនីថ្មី" ។ ដើម្បីរៀបចំបង្កើតគណនី អ្នកនឹងត្រូវការផ្តល់ព័ត៌មានដូចតទៅ៖

 • នាម និងគោត្តនាម  
 • អសយដ្ឋាន  
 • ទូរសព្ទ

អ្នកក៏ត្រូវតែប្រាប់ទីតាំងនៃប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកផងដែរ ប្រសិនបើរវាខុសគ្នាពីអសយដ្ឋានរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះជួយអ្នកម៉ៅការស្វែងរកអសយដ្ឋានពិតប្រាកដជាក់ស្តែងរបស់អ្នកក្រោយការត្រួតពិនិត្យសេវាកម្ម។ ជាចុងក្រោយ អ្នកគួរទទួលយកគោលការណ៍េឯកជនភាពនិងលក្ខខណ្ឌការប្រើប្រាស់មុននឹងបញ្ចប់ដំណើរការ។ ឥឡូវនេះ អ្នកបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធី ViCare រួចស្រេច។

អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare ពី App Store ឬ Google Play Store។ អង្កេតមើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

ViCare គឺជាកម្មវិធីទូរសព្ទពីកំណើត ពោលគឹផលិតឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរសព្ទ។ កំណែសម្រាប់ PC បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មាននៅឡើយ។

ដុំVitoconnectអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានដោយងាយស្រួលតាមរយៈមុខងារដោត & ចុចប្រើ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺស្កេន QR កូដដែលផ្តល់ជូនដោយប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះ សូមឲ្យប្រាកដថាអង្គភាពបញ្ជាប្រព័ន្ធ Vitoconnect និង Vitotronic របស់ប្រព័ន្ធកម្តៅបានតភ្ជាប់នឹងថាមពលនិងអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើខ្សែបានផ្គត់ផ្គង់។ ការស្កេនកូដភ្ជាប់ Vitoconnect ទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទកម្មវិធី ViCare។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ និងបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់មួយនៅទីនោះ។

គ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare ក្នុងឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នកបានហើយ។ ក្រោយមក ចុះឈ្មោះចូលដោយប្រើអសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលនិងលេខសម្ងាត់របស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់បង្កើតគណនីថ្មីមួយទៀត ឬកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីទូរសព្ទឡើងវីញនោះទេ។ ក្រោយចុះឈ្មោះចូលរួមភ្លាម អ្នកអាចបន្តប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare។

សម្រាប់សុវត្ថិភាព Vitoconnect ត្រូវបានតភ្ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកាន់អង្គភាពបញ្ជាលើការឆ្លើយឆ្លងប្រព័ន្ធកម្តៅ។ មុនអ្នកទិញប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann ថ្មី អ្នកត្រូវកំណត់ Vitoconnect ឡើងវិញជាមុន។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន សូមផ្ញើអ៊ីម៉េលមួយទៅអសយដ្ឋានតទៅនេះ៖ td@viessmann.com នេះគួរតែធ្វើទៅបានពីអសយដ្ឋានដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ Vitoconnect របស់អ្នក។ បន្ទាប់មកដំឡើង Vitoconnect និងតភ្ជាប់វាទៅកាន់ប្រព័ន្ធកម្តៅថ្មី។

QR កូដ ក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយស្រោមសំបុត្រ Vitoconnect ផងដែរ គឺនៅចំពីលើក្តារសៀគ្វីតែម្តង។ ផ្តាច់តំណថាមពលនិងខ្សែ USB ចេញពី Vitoconnect ហើយដោះគម្របធុងចេញ។ វិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើរឿងនេះគឺត្រូវទាញធុងមកជិតអ្នកនៅផ្នែកខាងក្រោម រួចលើកវាចេញ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលជំហានទី 1 ក្នុងឯកសារជា PDF"ការដាក់ដំណើរការ"។

ជាមូលដ្ឋាន ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពោលគឺកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare រាយការណ៍នៅពេលណានិងបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយអាចរកបាន។ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ការជូនដំណឹងមួយនេះ ក្រោយមកទើបទាញយកនិងដំឡើងបច្ចុប្បន្នភាព។ ជាមួយការកំណត់សមស្របលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក អ្នកអាចទាញយកបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

រាល់វិបុលម្មដែលអាចមានណាមួយនឹងត្រូវដំឡើងតាមបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ។ ដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទជានិច្ច។ ក្រោយបច្ចុប្បន្នភាពនីមួយៗ ការជូនដំណឹងមួយនឹងប្រាប់អ្នកនូវអ្វីដែលថ្មី និងអ្វីបានប្រែប្រួល។

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare

ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកឆ្លាតវៃដោយប្រើ ViCare។ រីករាយនឹងភាពកក់ក្តៅល្អឥតខ្ចោះ ហើយជឿជាក់ថាអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងពីអ្វីកំពុងកើតឡើង។

តំណភ្ជាប់

មានអត្ថប្រយោជន៏មួយចំនួនចំពោះការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann របស់អ្នកនឹងអ៊ីនធឺណិត ការបញ្ជាវាដោយប្រើកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare និងមើលទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

 • ភាពស្រណុកស្រួល
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • សន្តិសុខ
 • ការធានារ៉ាប់រង

លើសពីនេះ ក្រោយអ្នកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកភ្លាម អ្នកក៏មានជម្រើសនៃការពន្យារពេលការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកពីពីរ ទៅប្រាំឆ្នាំ។ ដើម្បីធានាថាការពន្យារពេលការធានារ៉ាប់រងមានសុពលភាព ប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកត្រូវតែបន្តអនឡាញនិងភ្ជាប់សម្រាប់អំឡុងពេលទាំងស្រុងតែម្តង។

សូមអានខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតំណភ្ជាប់ក្នុងគេហដ្ឋាន និងប្រព័ន្ធ Viessmann របស់អ្នក។

 1. ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare សម្រាប់ឧបករណ៍ iOS ឬ Android របស់អ្នក។
 2. រៀបចំបង្កើតគណនី ViCare របស់អ្នក។
 3. ស្កេន QR កូដនៃឧបករណ៍អគ្គិសនីកម្តៅរបស់អ្នក។

គន្លឺះ៖ សូមប្រាកដថាអ្នកវាយបញ្ចូលអសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare រួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខសម្ងាត់របស់អ្នកយ៉ាងយោចណាស់រាល់ប្រាំមួយខែម្តង។

 • ដុំបណ្តាញ WiFi ត្រូវតែការពារដោយលេខសម្ងាត់ WPA2 មានសន្តិសុខពេញលក្ខណៈ ដែលត្រូវតែមានប្រវែងអប្បរមា 8តួ និងអតិបរមា 63តួ។
 • ត្រូវធានាថាដុំបណ្តាញ WiFi ជានិច្ចកាលមានបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ចុងក្រោយបង្អស់។
 • តំណភ្ជាប់រវាងម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ និងដុំបណ្តាញ WiFi មិនគួរមិនមានធ្វើកូដនីយកម្មនោះទេ។
 • ប្រើតំណភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមានលទ្ធភាពខ្ពស់ ល្អបំផុតគួរតែក្នុងតារាងអត្រារាបស្មើ (គ្មានការរឹតបន្តឹងទំហំពេលវេលាឬទិន្នន័យ)។
 • រលកសញ្ញាណ WiFi របស់អ្នកគួរតែជា 2.4 GHz សម្រាប់តំណភ្ជាប់ល្អបំផុត។
 • DHCP (ការស្វែងរកអាសយដ្ឋានថាមវ័ន្ត IP) ត្រូវតែបើកដំណើរការ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របែកខ្ញែកនិងសន្តីសុខត្រូវតែបានកំណត់ទុកក្នុងបណ្តាញ IP (LAN)។

 • សម្រាប់តំណភ្ជាប់ចេញផ្ទាល់ សូមចុចបើកច្រកចេញតទៅនេះ៖
  • ច្រកចេញ 80
  • ច្រកចេញ 123
  • ច្រកចេញ 443
  • ច្រកចេញ 8883

សូមចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវស៊ាំនឹងដំណើរការនេះទេ នោះប្រហែលជាត្រូវទៅប្រឹក្សាយោបល់ភ្លាមជាមួយអ្នកជំនាញ IT ដែលអាចជួយអ្នកជាមួយការរៀបចំដំឡើងបាន។

 • សូមឲ្យប្រាកដថាអ្នកមានតំណភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមានលំនឹងពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស៉អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកទើបបានប្តូរអ្នកផ្តល់សេវា និងឬដុំបណ្តាញ សូមកំណត់តំណភ្ជាប់ឡើងវិញ។
 • ពិនិត្យកម្លាំងសញ្ញាណកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare (ការកំណត់ -> ឧបករណ៍ -> ដុំទំនាក់ទំនង)
 • ប្រសិនបើអ្នកមានឧបករណ៍អគ្គិសនីកម្តៅ Viessmann ជំនាន់ចាស់ដែលមានដុំទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ ព្យាយាមដាក់វានៅទីតាំងណាមួយដែលមានសញ្ញាណខ្លាំងជាង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្គូរផ្គងឧបករណ៍សាជាថ្មី អូសចុះក្រោមទៅរកផ្នែក "ការផ្គូរផ្គង Vitoconnect"
 • នៅក្នុងតំបន់ "ការជូនដំណឹង" ក្នុង ViCare អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើ Viessmann បច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរកិច្ចការថែទាំ ឬថាតើប្រព័ន្ធកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការស្តាឡើងវិញក្រោយការដាច់ភ្លើងបណ្តោះអាសន្នឬយ៉ាងណា។
 • ប្រសិនបើគន្លឺះទាំងនេះមិនមានប្រយោជន៏ ឬកម្លាំងសញ្ញាណតិចខ្លាំង សូមចុចបើកដុំទំនាក់ទំនងរបស៉អ្នកសាជាថ្មី។ អ្នកងាចអនុវត្តការចុចបើកសាថ្មីតាមរយៈ ការកំណត់ > ឧបករណ៍ > ដុំទំនាក់ទំនង។
 • ប្រសិនបើរ៉ោតទ័រស្ថិតនៅទីតាំងរាងឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នក នោះអ្នកអាចនឹងត្រូវដំឡើងដុំពង្រីកសេវា WiFi ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកហើយ
 • ប្រសិនបើអ្នកមានដុំបញ្ជាតាមបន្ទប់​ នោះការដំឡើងដុំពង្រីកសេវា ViCare ប្រហែលអាចកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងឧបករណ៍ច្រើន។

ដើម្បីភ្ជាប់កម្មវិធីទូរសព្ទទៅកាន់ Vitoconnect ឡើងវិញ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

 1. ដំបូងបង្អស់ សង្កត់ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញនៅលើ Vitoconnect រយៈពេលពីរបីវិនាទី។
 2. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការកំណត់ WiFi របស់អ្នកក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare៖ ការកំណត់ > ឧបករណ៍ > ដុំទំនាក់ទំនង > ការកំណត់បណ្តាញ
 3. The app prompts សម្រាប់លេខជាស៊េរី។ មធ្យោបាយងាយបំផុតដើម្បីវាយបញ្ចូលនេះគឹត្រូវស្កេន QR កូដដែលបិទភ្ជាប់មកជាមួយ Vitoconnect របស់អ្នក។
 4. ឥឡូវនេះ កម្មវិធីរួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់។

ប្រសិនបើជំហានទាំងនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាតំណភ្ជាប់របស់អ្នកនោះទេ សូមអានអត្ថបទផ្សេងៗបន្ថែមក្នុងទំព័រ FAQ ឬ ទាក់ទងមកយើងសហគមន៍ Viessmann សម្រាប់ការគាំទ្របន្ថែម។

ប្រតិបត្តិការ និងមុខងារ

អ្នកអាចស្វែងរកគ្រប់ព័ត៌មានអំពីមុខងារផ្សេងៗ និងអំពីប្រតិបត្តិការកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare នៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare ឬនៅឯដែគូអាជីវកម្មក្នុងស្រុក Viessmann របស់អ្នក។

បន្ថែមលើសីតុណ្ហភាពសៀគ្វីកម្តៅ អ្នកអាចមើលសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ និង DHW។ រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់មានបង្ហាញជូនក្នុងទិដ្ឋភាពក្រឡាការ៉ូច្បាស់ភ្នែក។ ម៉ូតកម្តៅផ្សេងៗក៏មានចង្អុលបង្ហាញជូនផងដែរ។

ការកំណត់កម្មវិធីពេលវេលាក៏មានបង្ហាញជាប្រតិទិនមួយមាននាឡិកា ហើយនៅពេលអ្នកស្ថិនក្នុងផ្ទះ មានការបង្ហាញនិមិត្តរូបផ្ទះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រកម្មវីធីទូរសព្ទ ViCare Viessmann

អ្នកអាចកំណត់ម៉ូដ Comfort និង Party បានដោយប្រើកម្មវីធីទូរសព្ទ ViCare។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករក្សាតុល្យភាពតម្រូវការនិងការបំពេញមុខងារយ់ាងងាយស្រួល។ អ្នកអាចកំណត់ជម្រើសទាំងនេះដោយប្រើទាំងឧបករណ៍ Android និង iOS។

ម៉ូដសន្សំសំចៃអាចធ្វើការកំណត់បានលុះត្រាតែអង្គភាពបញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកគាំទ្រមុខងារនេះប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកមិនអាចធ្វើការកំណត់ទាំងនេះតាមកម្មវិធីទូរសព្ទនោះទេ។

សារកំហុស និងកំហុសឆ្គងផ្សេងៗ

ប្រសិនបើកម្មវីធីទូរសព្ទ ViCare នឹងមិនតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធកម្តៅនោះទេ សូមពិនិត្យមើលថាតើមានតំណភ្ជាប់អ៊ីនធឹណិតដែរទេ។

បិទកម្មវិធីទូរសព្ទទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើអ្នកមានផលិតផល Apple សូមសង្កត់ពីរដងលើប៊ូតុង Home រួចទាញអូសកម្មវិធីទូរសព្ទទៅខាងលើដើម្បីបិទវា។ បន្ទាប់មកចុចបើកកម្មវិធីឡើងវិញ។ កម្មវីធីទូរសព្ទ ViCare គួរតែដំណើរការសាជាថ្មីបានហើយឥឡូវនេះ។ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព សូមពិនិត្យផងដែរក្នុង   App Store   or   Play Store   សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅ ViCare។ សូមឲ្យប្រាកដផងដែរថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវអប្បរមាផ្សេងៗ។ ជាក់លាក់នោះគឹ iOS 10.3 ឬ Android 4.4 ឡើងទៅ។

ប្រសិនបើកំហុសឆ្គងកើតឡើងផ្ទួនៗក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទខ្លួនវា សូមទាក់ទងទៅកាន់ vicare-service@viessmann.com។ ប្រសិនបើកំហុសឆ្គងកើតឡើងផ្ទួនៗក្នុងប្រព័ន្ធកម្តៅ សូមទាក់ទងដៃគូអាជីវកម្ម Viessmann របស់អ្នក ឬអ្នកម៉ៅការផ្នែកកម្ពៅដែលអ្នកទុកចិត្ត។

កម្មវីធីទូរសព្ទ ViCare បង្ហាញត្រឹមតែសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្តៅមានមុខងារមួយនេះ។ មានន័យថាសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅអាចមើលឃើញបានលុះត្រាតែប្រព័ន្ធកម្តៅមានសំណងអាកាសធាតុ និងបំពាក់ដោយសេនស័រសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ។

បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare app មិនគាំទ្រសូចនាករសីតុណ្ហភាពលំហូរឡើង។

ដើម្បីរកសីតុណ្ហភាពទឹកក្នុងឡចំហាយ សូមចូលទៅកាន់ " Settings" ចំណុចមីនុយ រំកិលអូសចុះក្រោមទៅកាន់ " Devices" រួចប៉ះ " Boiler" ។ សីតុណ្ហភាពទឹកក្នុងឡចំហាយមានចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់រាល់ប្រព័ន្ធកម្តៅឧស្ម័ន និងប្រេងទាំងអស់។

នៅលើអេក្រង់ចាប់ផ្តើមនៃកម្មវិធីទូរសព្ទ ViCare មានមុខងារ there is a "Forgot password"។ វាយបញ្ចូលអសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយដែលអ្នកអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីមួយបាន។

ពិនិត្យទីតាំងដុំពង្រីកបណ្តាញរបស់អ្នក រួចពិនិត្យមើលខ្សែតំណទាំងអស។  

ប្រសិនបើទាំងអស់នេះមិនអីនោះទេ សូមដំឡើងដុំពង្រីកសេវា WiFi ដើម្បីពង្រឹងសញ្ញាណ WiFi របស់អ្នក។ នេះគួរផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវតំណភ្ជាប់មានលំនឹងវវាងស្មាតហ្វូននិងប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នក។

មានការបង្ហាញសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែងលុះត្រាតែកម្មវិធីទូរសព្ទទទួលបានទិន្នន័យមួយនេះពីប្រព័ន្ធកម្តៅប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់អង្គភាពបញ្ជាកម្តៅត្រូវតែបំពាក់ដោយមុខងារតម្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ដំឡើងទែម៉ូម៉ែត្របន្ទប់ដូចជាប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ មិនមានទិន្នន័យសម្រាប់វានោះទេ ហើយកម្មវិធីទូរសព្ទបង្ហាញ "--".

ឯកជនភាព

យើងជាអាជីវកម្មមួយដែលមានប្រវត្តិជាង 100 ឆ្នាំនិងបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដៃគូគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អតិថិជនយើង។ ការគ្រប់គ្រងតម្លាភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកស្នូលមួយនៃទំនុកចិត្តនេះ។

 • សនិ្តសុខ៖ យើងពីនិត្យជាទៀតទាត់លើប្រព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីធានាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃសន្តិសុខទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ យើងធ្វើការស្របតាម GDPR ហើយប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទិន្នន័យរបស់យើងមានអាជ្ញាបណ្ណ VDE។  

 • ម៉ាស៊ីនមេ៖ ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងមានទីតាំងស្ថិតក្នុង EU។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចា់ត់ទុកដោយសម្ងាត់ ហើយនឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើសម្រាប់តែអ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រសិនបើអាចអនុវត្តទៅបាន ដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញសេវាកម្មតាមអនឡាញជាមួយពួកគេ។  

 • គុណភាព៖ បទដ្ឋានខ្ពស់ Viessmann របស់យើងខ្ញុំក៏អនុវត្តផងដែរចំពោះផលិតផលឌីជីថលផ្សេងៗរបស់យើង។ បន្ថែមលើនេះ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចតាមទម្លាប់អនុវត្តឧស្សាហកម្មល្អបំផុត។      

តើខ្ញុំអាចរកមើលសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់របស់ Viessmann' s នៅទីណា?

អ្នកអាចមើលសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់របស់យើងបានគ្រប់ពេលវេលានៅទីនេះ៖

មិនទាន់រកឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកត្រូវទេ?

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង