លក្ខខណ្ឌតម្រូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol និងទំហំមុខងារ

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol សម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol Viessmann

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ក្រុមហ៊ុន Viessmann ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធកម្តៅ Viessmann ដែលបំពាក់ដោយប្រអប់បញ្ជា Vitotronic។ ប្រតិបត្តិការពីគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់ពេលវេលាគឺងាយស្រួល រហ័ស និងស្រណុកចិត្ត។ ទន្ទឹមគ្នានឹងមុខងារប្រតិបត្តិការរបស់វា កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol មានមុខងារទូទៅ និងជំនួយបរិបទរសើប។ កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol អាចប្រើបានលើឧបករណ៍ចល័តប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android។

ដើម្បីប្រតិបត្តិការកម្មវិធីទូរសព្ទបាន បណ្តាឧបករណ៍អគ្គិសនីភ្ជាប់ជញ្ជាំង / ឡចំហាយតូច / ឡចំហាយទំហំមធ្យម / បូមកម្តៅ / ឡចំហាយឈើមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic (សម្រាប់ប្រភេទប្រអប់បញ្ជា សូមអាន "លក្ខខណ្ឌតម្រូវការប្រើប្រាស់") ត្រូវបំពាក់ដោយចំណុចប្រទាក់អ៉ីនធឺណិត LAN1 Vitocom 100 ហើយភ្ជាប់នឹងរ៉ោតទ័ររលកអាកាសធំក្នុងស្រុក។ មិនតម្រូវឲ្យធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរ៉ោតទ័រ DSL នោះទេ។

សារឡចំហាយត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាយហ្វូន/ស្មាតហ្វូន។ ដោយឡែក កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ការបញ្ជាការចែកចាយកម្តៅតាមរយៈសៀគ្វីកម្តៅ។ កម្មវិធីគឺជាយន្តការដ៏ងាយស្រួលចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធកម្តៅ។

ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ប្រើបានលើ iOS និង Android។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវការប្រើប្រាស់

ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារទូលំទូលាយកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol តម្រូវឲ្យមានចំណុចប្រទាក់អ៉ីនធឺណិត Viessmann Vitocom 100 ប្រភេទ LAN1។ កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol អាចត្រូវប្រើប្រសិនបើប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកមានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនី Viessmann ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅណាមួយក្នុងចំណោមតទៅនេះដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic៖

 • Vitodens មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200  HO1*
 • Vitodens  200 មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO1A*
 • Vitodens  3xx មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200  RF HO1B**  / HO1C
 • Vitodens  200 មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO1D
 • Vitodens  200 មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO2B****
 • Vitodens  3xx មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO2B****
 • Vitoladens  3xx មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO1B**
 • Vitosorp  200 មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 HO1D

* សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅដែលមានប្រភេទប្រអប់បញ្ជាទាំងនេះ មិនមានមុខងារប្រតិបត្តិការសន្សំសំចៃនិងជប់លៀងក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol នោះទេ។

** មុខងារប្រតិបត្តិការសន្សំសំចៃនិងជប់លៀងមានការគាំទ្រពីកំណែសហ្វវែរ (គិតចាប់ពីជុំវិញពាក់កណ្តាលដឆ្នាំ ២០១២) នៃប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200  HO1B។

**** កាត LAN រួមបញ្ចូលគ្នាមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

 • Vitocrossal  300 ឬ Vitoladens  300-C មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 KW6B  / KW6A*
 • ឡចំហាយតូចមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 KO1B ឬ KO2B

* សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅដែលមានប្រភេទប្រអប់បញ្ជាទាំងនេះ មិនមានមុខងារប្រតិបត្តិការសន្សំសំចៃនិងជប់លៀងក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol នោះទេ។

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

ឡចំហាយទំហំមធ្យមដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ដូចតទៅ

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

 • Vitotronic 300-K ប្រភេទ MW2B រួមគ្នាជាមួយ Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K ប្រភេទ MW1B រួមគ្នាជាមួយ Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I  / CM1E រួមគ្នាជាមួយ Vitotronic 100 CC1I  / CC1E
 • Vitotronic 200-H ប្រភេទ HK1B or HK3B

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

បូមកម្តៅដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

 • Vitovalor 300-P***

*** ដោយសារ Vitocom 300 LAN3 មានរួមបញ្ចូលក្នុងទំហំនៃការដឹកជញ្ជូន Vitovalor ទើបមិនតម្រូវឲ្យមាន Vitocom 100 LAN1 នោះទេ។

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

 • Vitoligno 300-P មានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic  200 FO1

សូមចងចាំ
កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol គាំទ្រតែប្រព័ន្ធកម្តៅទាំងឡាយដែលមានបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្តៅ Viessmann ដែលមានប្រអប់បញ្ជា Vitotronic ប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវការប្រើប្រាស់បន្ថែម

  

  

 • ការចុះឈ្មោះលើម៉ាស៊ីនមេ Viessmann Vitodata
 • សិទ្ធិចូលប្រើអ៉ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ ផ្ទាល់ជាមួយអត្រារាបស្មើទិន្នន័យ
 • រ៉ោតទ័ររលកអាកាសធំ (LAN/WiFi) ដែលមានសេវា DHCP មានដំណើរការ

ព័ត៌មានស្តីពីទំនាក់ទំនង IP

 • គឺជាឈុតសម្រាប់រោងចក្រសម្រាប់ការកំណត់អាសយដ្ឋាន IP រូបវ័ន្តតាមរយៈ DHCP។
 • Vitocom ក៏អាចចុចប្តូរផងដែរទៅការកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ឋិតិវន្ដ។
 • សម្រាប់បណ្តាញ LAN ជាមួយរដ្ឋបាល ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ Vitocom  100 LAN1 ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ជាមួយរដ្ឋបាល LAN នៅនឹងកន្លែង។

ព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះ

 • ការចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវអនុវត្តទាំងស្រុងតាមរយៈដំណើរការចុះឈ្មោះកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol។
 • នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ចុះឈ្មោះលើកដំបូង ប្រព័ន្ធដំបូងក៏ត្រូវបានចុះឈ្មោះផងដែរសម្រាប់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធបន្ថែមលើគណនីរបស់ពួកគេដោយការត្រាប់តាមដំណើរការចុះឈ្មោះ។
 • ជាជម្រើសជំនួស ការចុះឈ្មោះក៏អាចត្រូវអនុវត្តផងដែរក្នុង Vitodata  100។

កំណែសហ្វវែរកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ប្រើប្រាស់កំណែចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol បច្ចុប្បន្នគឺ 4.6.3។ កំណែសហ្វវែរ 4.1.x និងចាស់ជាងនេះលែងត្រូវបានគាំទ្រទៀតហើយ។ កំណែសហ្វវែរចាស់ៗគួរត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗ៖

 • ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ សូមអានមីនុយលើឧបករណ៍ទូរសព្ទចល័តរបស់អ្នក។
 • ដើម្បីដំឡើង សូមចូលទៅ Apple Store (អាយហ្វូន ឬអាយផែត) ឬ Google Play Store (ឧបករណ៍Android) ហើយរកមើលកម្មវិធីទូរសព្ទ "Vitotrol app"។ បន្ទាប់មកអនុវត្តតាមជំហានអនុសាសន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ការដំឡើង។ បើកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ក្រោយមកអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះត្រលប់ចូលទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នកសាជាថ្មីម្តងទៀត។

ក្រោយបានដំឡើង ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាតាមធម្មតាបាន។

កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol   គាំទ្រឧបករណ៍ទូរសព្ទចល័តដូចតទៅ៖

 • ឧបករណ៍ដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple iOS កំណែ 9.0 ឬថ្មីជាងនេះ
 • ឧបករណ៍ដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android  4.0 ឬថ្មីជាងនេះ
 • Vitocom 100 LAN1 គឺជាឈុតសម្រាប់រោងចក្រសម្រាប់ការកំណត់អាសយដ្ឋាន IP រូបវ័ន្តតាមរយៈ DHCP។
 • Vitocom ក៏អាចចុចប្តូរផងដែរទៅការកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ឋិតិវន្ដ។
 • សម្រាប់បណ្តាញ LAN ជាមួយរដ្ឋបាល ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ Vitocom 100 LAN1 ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ជាមួយរដ្ឋបាល LAN នៅនឹងកន្លែង។
 • ការចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវអនុវត្តទាំងស្រុងតាមរយៈដំណើរការចុះឈ្មោះកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol។
 • នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ចុះឈ្មោះលើកដំបូង ប្រព័ន្ធដំបូងក៏ត្រូវបានចុះឈ្មោះផងដែរសម្រាប់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធបន្ថែមលើគណនីរបស់ពួកគេដោយការត្រាប់តាមដំណើរការចុះឈ្មោះ។
 • ជាជម្រើសជំនួស ការចុះឈ្មោះក៏អាចត្រូវអនុវត្តផងដែរក្នុង Vitodata 100.

ប្រើប្រាស់កំណែចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol បច្ចុប្បន្នគឺ 4.6.3។ កំណែសហ្វវែរ 4.1.x និងចាស់ជាងនេះលែងត្រូវបានគាំទ្រទៀតហើយ។ កំណែសហ្វវែរចាស់ៗគួរត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗ៖

 • ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ សូមអានមីនុយលើឧបករណ៍ទូរសព្ទចល័តរបស់អ្នក។
 • ដើម្បីដំឡើង សូមចូលទៅ Apple Store (អាយហ្វូន ឬអាយផែត) ឬ Google Play Store (ឧបករណ៍Android) ហើយរកមើលកម្មវិធីទូរសព្ទ "Vitotrol app"។ បន្ទាប់មកអនុវត្តតាមជំហានអនុសាសន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ការដំឡើង។ បើកកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ក្រោយមកអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះត្រលប់ចូលទៅប្រព័ន្ធរបស់អ្នកសាជាថ្មីម្តងទៀត។

ក្រោយបានដំឡើង ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាតាមធម្មតាបាន។

អនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំការការពារទិន្នន័យ អ្នកអាចលុបគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកសម្រាប់ Vitodata និងកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol ដោយប្រើនីតិវិធីដូចតទៅ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សូមចុកលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម រួចអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីលុបទិន្នន័យប្រព័ន្ធនិងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធកម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol

ឧបករណ៍ចល័ត (1-4) ត្រូវការតំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចល័ត ឬ WiFi។

 1. កម្មវិធីទូរសព្ទ Vitotrol
 2. iPod ប៉ះ
 3. ស្មាតហ្វូន (iOS ឬ Android)
 4. ថេប្លេត (iOS ឬ Android)
 5. អ៊ីនធឺណិតនិងម៉ាស៊ីនមេ Vitodata
 6. រ៉ោតទ័រ DSL
 7. Vitocom 100, (ប្រភេទ LAN1)
 8. ឡចំហាយ

ទំនាក់ទំនង IP

 • ការលៃទុកអាសយដ្ឋានរូបវ័ន្ត IP ដែលមានអតិថិជន DHCP (លំនាំដើម)
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទៅអាសយដ្ឋាន IP អគ្គិសនីអាកាស
 • ទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាន IP ជានិច្ចកាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IPs*: 195.126.105.15 or 217.6.182.115
 • ច្រកចេញ៖ 443

*ចំណាំ៖ IPs អាចផ្លាស់ប្រេប្រួលប្រសិនបើបណ្តាញ IP ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវីញ

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IPs*: 195.126.105.10 or 217.6.182.110
 • ច្រកចេញ 443

*ចំណាំ៖ IPs អាចផ្លាស់ប្រេប្រួលប្រសិនបើបណ្តាញ IP ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវីញ

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IPs*: 195.126.105.11 or 217.6.182.111
 • ច្រកចេញ៖ 443

*ចំណាំ៖ IPs អាចផ្លាស់ប្រេប្រួលប្រសិនបើបណ្តាញ IP ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវីញ

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង