សូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់អ្នក។

យើងនឹងដំណើរការសំណួររបស់អ្នកតាមរយៈ www.viessmann.kh ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ក្នុងខណៈពេលនេះ សូមមករកយើងតាម ហ្វេសប៊ុក or យូធូប – ឬក្រឡេកមកមើល សហគមន៍ Viessmann។ អ្នកអាចនឹងរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នកនៅទីនោះ!

ដោយក្ដីគោរពរាប់អាន
ពីក្រុមការងារ Viessmann របស់អ្នក

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង