បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាព

សសរស្ដម្ភបួនដើម្បីសម្រេចបំភាយសូន្យសុទ្ធរបស់យើង

នៅក្នុងរបាយការណ៍អាកាសធាតុ Viessmann របស់យើង យើងពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុស្ដីពី "សសរស្ដម្ភបួនដើម្បីសម្រេចបំភាយសូន្យសុទ្ធ" របស់យើង។ វាបង្កើតឡើងនៅលើសសរស្តម្ភសកម្មភាពចំនួនបួន៖ ដឹកនាំ ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច តស៊ូមតិ និងចាប់ដៃគូ - "សសរស្ដម្ភបួន"។ រួមគ្នាជាមួយដៃគូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់យើង យើងចង់បោះជំហាន ឬនិយាយម្យ៉ាងទៀត លោតផ្លោះទៅមុខ ឆ្ពោះទៅរកបំភាយសូន្យសុទ្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យើងផ្ទាល់ និងប្រព័ន្ធដែលយើងជាចំណែក។

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានសំណួរអំពីដំណោះស្រាយនិងផលិតផលរបស់ Viessmann មែនទេ?

ទាក់ទងយើង